Overzicht van het Belgisch administratief recht

Overzicht van het Belgisch administratief recht
Author:
Pages:
1459
Language
Published:
2014 by Wolters Kluwer
Genre:
Goodreads Rating:
3.00

Het administratief recht evolueert permanent. Dit geldt zowel voor het materieel administratief recht (b.v. stedenbouw, leefmilieu, verzelfstandiging, het ambtenarenstatuut) als ook voor de rechtsbescherming tegenover het bestuur en het rechtsherstel, met o.

m. de doorwerking van de beginselen van behoorlijk bestuur en de bevoegdheid en de werking van de administratieve rechtscolleges en de Raad van State. In vijf grote delen bespreekt de nieuwe editie van dit boek vrijwel het volledige administratief recht: In het eerste deel werd de tekst over de administratieve sancties en over de beginselen van behoorlijk bestuur geactualiseerd aan de hand van de recente rechtspraak en de rechtsleer over de doorwerking van de beginselen in de dagdagelijkse besluitvorming. In dit deel werd ook het hoofdstuk over de opdrachten voor werken, leveringen en diensten volledig herwerkt ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten. Het tweede deel heeft betrekking op het openbaar ambt met het belangrijke en nog steeds geldende onderscheid tussen de contractuele en de statutaire aanwervingen. In dit deel wordt ook de rechtspositieregeling van de ambtenaren, statutair en contractueel, op een overzichtelijke wijze geanalyseerd. Het derde deel werd grondig herwerkt. De tekst over de onteigeningsregeling werd quasi volledig herschreven en ook de hoofdstukken i.v.m. de ruimtelijke ordening en het leefmilieu werden substantieel bijgewerkt. Het vierde deel, dat handelt over de provincies, de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales, de politiezones en de andere lokale besturen, is bijgewerkt rekening houdend met de nieuwe bevoegdheidregeling voor de provincies en de nieuwe werkwijze voor het administratief toezicht op de intergemeentelijke vereniging. Daarnaast is op tientallen plaatsen de tekst nader toegelicht aan de hand van de administratieve praktijk. Het vijfde deel blijft herkenbaar door zijn opdeling tussen de preventieve en de repressieve rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid en de diepgaande analyse van de werking van de Raad van State en zijn rechtspraak. Dit onderdeel werd volledig herwerkt aan de hand van onder meer de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, en de uitvoeringsregels ervan. Dit boek is dus op alle vlakken volledig geactualiseerd, zowel wat wetgeving, rechtspraak als rechtsleer betreft. (Beschrijving overgenomen van officiële webpagina bij uitgever: http://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_...)

Download PDF eBook 2018 xuxaonline.com